Danh mục

THỐNG KÊ

Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê

Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.

Luật thống kê 2015

Luật thông kê 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07