Danh mục

PHẠT HÀNH CHÍNH

Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020

Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020.

Văn bản số 210/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Văn bản số 210/VBHN-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2018 hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Nghị định số ...

Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 ...

Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm ...

Luật 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã ...

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07